ĐÃ GỬI DỮ LIỆU THÀNH CÔNG
  • Ban biên soạn và đội ngũ chuyên gia đã nhận đầy đủ thông tin của bạn.
  • Hãy kiểm tra email và xác nhận đúng thông tin ngày tháng năm sinh đã nhập.
  • Chúng tôi sẽ phân tích và phản hồi kết quả luận giải vào email đã đăng ký trong vòng 2-4 giờ nhé. Hãy thường xuyên kiểm tra email 

lưu ý: kết quả có thể bị lọc nhầm, hãy kiểm tra mục thư quảng cáo:

Thư rác Thư quảng cáo Kiểm tra email ngay

 

Trong lúc chờ ban biên soạn làm việc, bạn có thể xem thêm về triết lý giáo dục Khai Minh và bản luận giải đầy đủ ở dưới đây nhé

Bảng so sánh bản luận giải sơ bộ và chuyên sâu